tsh2

TSH2 Antibody
DF8874 200ul
EUR 304
Description: TSH2 Antibody detects endogenous levels of total TSH2.
TSH2 Antibody
ABD8874 100 ug
EUR 438
TSH2 antibody
70R-32153 100 ug
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal TSH2 antibody
Anti-TSH2 Antibody
A08863 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal TSH2 Antibody. Validated in IF, IHC and tested in Human, Mouse.
TSH2 Conjugated Antibody
C45554 100ul
EUR 397
TSH2 Blocking Peptide
DF8874-BP 1mg
EUR 195
Teashirt Homolog 2 (TSH2) Antibody
abx032471-400ul 400 ul
EUR 523
Teashirt Homolog 2 (TSH2) Antibody
abx032471-80l 80 ┬Ál
EUR 286
Teashirt Homolog 2 (TSH2) Antibody
20-abx219422
  • EUR 425.00
  • EUR 342.00
  • 100 ug
  • 50 ug